Przetłumacz stronę


Nawigacja

Linki

NFZ Centrala

NFZ OLSZTYN

Ministerstwo Zdrowia

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

Pytania i odpowiedzi: Karta praw pacjenta

Pytania i odpowiedzi >Karta praw pacjenta
Informacja o wydawaniu dokumetacji medycznejPACJENT MA PRAWO DO:
Informacja o wydawaniu dokumetacji medycznej
Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U.09.Nr 52 , poz. 417 z późn zm.)
Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia, w tym wyników badań diagnostycznych oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta
Dokumentacja medyczna jest udostępniana :
- do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń medycznych – tj w Poradniach Specjalistycznych, Pracowniach Diagnostycznych, Oddziałach Szpitalnych SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu.
- kserokopie wyniku badania diagnostycznego pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta może uzyskać w Laboratorium, Poradni Specjalistycznej, Pracowni Diagnostycznej lub Oddziale Szpitalnym SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu. Osobą uprawnioną do wydania kserokopii wyniku badania jest personel medyczny danej komórki organizacyjnej SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu.
- sporządzenie wyciągu dokumentacji medycznej, jej odpisów lub kopii, wydawanie oryginału dokumentacji medycznej dokonuje Rejestr Usług Medycznych i Statystyka po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku o wydanie dokumentacji medycznej . Wniosek dostępny jest w administracji SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu – Rejestr Usług Medycznych i Statystyka – pokój 9 lub
Link poniżej :
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej podmiotom zewnętrznym
Do góry
PACJENT MA PRAWO DO:

Do góry
Wygenerowano w sekund: 0.02
3,332,894 unikalne wizyty