Przetłumacz stronę


Nawigacja

Linki

NFZ Centrala

NFZ OLSZTYN

Ministerstwo Zdrowia

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

Ogłoszenie z dnia 12.07.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, ul. Sienkiewicza 2 12-200 Pisz, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 t.j z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
I. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/ pielęgniarzy w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym oraz Oddziale Medycyny Paliatywnej
1. Regulamin konkursu ofert oraz formularze ofert udostępnione są w sekretariacie SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu w budynku administracyjnym Szpitala przy ul. Chopina 1
2. Oferty w zaklejonych i oznakowanych kopertach należy składać w sekretariacie SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu w terminie do 20.07.2018 r. do godz. 09:00. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:
Nazwę, adres oferenta, telefon oferenta
oznaczenie:
"KONKURS OFERT-oferta w zakresie:………………………………………………………………………”
3. Konkurs ofert zostanie przeprowadzony w budynku administracyjnym SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu w gabinecie Dyrektora w dniu 20.07.2018 r. o godz. 09:30. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona 20.07.2018 r. na stronie internetowej www.szpitalpisz.pl
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
1. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu przeprowadzenia konkursu.
2. Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania można wnieść do Dyrektora SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.
3. Wspólny Słownik Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., ze zm.) – 85141000-9
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu informuje, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, złożenie oferty będzie traktowane jako wyraźna i dobrowolna zgoda oferenta na przetwarzanie, zbieranie oraz przechowywanie danych osobowych zamieszczonych w ofercie.
Wygenerowano w sekund: 0.23
4,821,676 unikalne wizyty